6.-9. klassile


UUENENUD! 
ÕPPEPÄEV: ANATOOMIA

Sobib hästi eelkõige 9. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • laboratoorne töö, mille käigus lahkame seasüdant;
 • uurimusülesanded saalides AHHAA eksponaate kasutades (3 – 5-liikmelistes rühmades);
 • TÜ meditsiinikollektsioonide külastus. 

Seotud õppeained: bioloogia, loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Inimese elundkonnad, luud ja lihased, vereringe, seedimine, paljunemine ja areng, hingamine, kesk- ja piirdenärvisüsteemi ehitus ning ülesanded (bioloogia)
 • Teaduslik meetod. Uurimuse etapid. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus. (loodusõpetus)
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)


ÕPPEPÄEV: TÄITSA PAEL!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • töötuba, kus lahendame paelte abil võrgustikega (graafidega) seotud ülesandeid ja uurime, kus igapäevaelus graafe esineb (näiteks Facebook, logistika); 
 • paelte või nööridega seotud matemaatikaülesannete lahendamine AHHAA eksponaatide abil kuni 5-liikmelistes meeskondades (mitmed ülesanded on mõõtmisteemalised);
 • teadusteater „Appi, matemaatika!“.

Seotud õppeained: matemaatika, inimeseõpetus, läbi mõningate saaliülesannete ka loodusõpetus, füüsika, geograafia ja kunstiõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Arvutamine, andmed ja algebra, geomeetrilised kujundid ja mõõtmine, geomeetria (matemaatika).
  - Probleemülesannete lahendamiseks on vaja kasutada abivahendeid ja teadmisi paaris- ja paaritutest arvudest, geomeetriast, mõõtmisest ja mõõtmisühikute teisendamisest, nurkadest, andmete kogumisest ja/või aritmeetilise keskmise leidmisest ning ruumilist mõtlemist.
 • Läbi kiiruse mõõtmise ja liikumise ka loodusõpetus ja füüsika.
 • Teadusteatris käsitletavad matemaatiline ilu ja kuldlõige aitavad õppepäeva kunstiõpetusega seostada.
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)

Õppepäev pakub osalejatele võimaluse laiendada oma arusaama matemaatika olemusest.


ÕPPEPÄEV: MÄNGULINE MATEMAATIKA

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rahamäng, kus õpilased meeskondades oma majanduslikku mõtlemist saavad arendada. Huvitavaid matemaatikaülesandeid lahendades saab mänguraha teenida (ja selle eest hiljem endale üht-teist "osta", kui üle jääb), kuid selleks tuleb eelnevalt olemasolevate laenutoodete seast endale sobivam valida, sest ülesandeid saab vaid mänguraha eest.
 • mängudega seotud ja mängulised matemaatika- ja loogikaülesandeid, mida kuni 5-liikmelistes meeskondades AHHAA eksponaatide ja lisavahendite abil lahendada.
 • tikutopsikabe töötuba, kus uurime tehisintellekti arendamise põhimõtet.


Seotud õppeained: matemaatika, inimeseõpetus, läbi mõningate saaliülesannete ka loodusõpetus, füüsika ja kunstiõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Andmed ja algebra, geomeetrilised kujundid ja mõõtmine, arvutamine ja andmed, protsent, funktsioonid (matemaatika).
  - Probleemülesannete lahendamisel on vaja kasutada abivahendeid ja teadmisi sageduste tabeli koostamisest, aritmeetilise keskmise leidmisest, funktsiooni graafiku leidmisest ning tõlgendamisest ja/või sarnastest kolmnurkadest.
 • Läbi kiiruse mõõtmise ja liikumise ka loodusõpetus ja füüsika.
 • Kui õpilastele satub perspektiiviülesanne, hulknurkade ja mosaiikide või M. C. Escheri tööd Möbiuse lehe kõrval tutvustav ülesanne, on seos ka kunstiõpetusega.
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)

ÕPPEPÄEV: ELEKTER

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rühmatööna köögi- või puuviljapatarei meisterdamine;
 • elektriga seotud uurimusülesanded (kuni 5-liikmelistes rühmades), kasutades eksponaate, AHHAA energiarada ja muid lisavahendeid;
 • teadusteatri etendus "Särisev elekter", kus pööratakse põnevate katsetega ennekõike tähelepanu sellele, kui huvitav - ja kui ohtlik elekter olla võib.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Elektriõpetus (füüsika). Elektrilaeng. Elektriväli. Elektrivool metallis ja ioone sisaldavas lahuses. Vooluringi osad. Voolutugevus, pinge. Juhi takistuse sõltuvus materjalist ja juhi mõõtmetest. Jada- ja rööpühenduse kasutamise näited. Elektriohutus. Lühis. Püsimagnet. Magnetväli. Elektromagnet.
 • Teaduslik meetod. Uurimuse etapid (loodusõpetus).
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)


ÕPPEPÄEV: ASTRONOOMIA

Sobib hästi eelkõige 8. klassile!

Selleks, et astronoomiahuvi noortes püsiks, sobib suurepäraselt just see programm.

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rühmatöö, mille käigus ehitatakse astronaudimudelile vaakumkindel skafander ja arutletakse, missuguste tingimustega avakosmoses arvestada tuleb;
 • uurimusülesanded saalides AHHAA eksponaate ja lisavahendeid kasutades (3 – 5-liikmelistes rühmades). Ülesannete käigus uurime näiteks, milline roll on astronoomias peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad vahelduvad ning katsetame estronautide treeningseadet. Võimalusel piilume ka päikesesse aga seda turvalisel moel: läbi spetsiaalse teleskoobi.
 • planetaariumietendus AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda.

Seotud õppeained: füüsika, inimeseõpetus.

 • Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:
 • Valgusõpetus (füüsika). Päike, täht. 
 • Valguse peegeldumine (füüsika). Kuu faaside teke, kumer- ja nõguspeegel.
 • Valguse murdumine (füüsika). Kumerlääts, nõguslääts, varjutused. 
 • Kehade vastastikmõju (füüsika). Gravitatsioon, Päikesesüsteem.
 • Rõhumisjõud looduses ja tehnikas (füüsika). Rõhk, manomeeter, õhurõhk, baromeeter.
 • Aastaaegade vaheldumine (füüsika, geograafia)
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)


ÕPPEPÄEV: MEELED JA TAJU


Sobib eelkõige 7. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • meelteteemaline töötuba, kus paneme mänguliselt proovile kõik oma meeled; 
 • uurimusülesanded saalides (3 – 5-liikmelistes rühmades) erinevate AHHAA eksponaatidega (kõikuv tunnel, peegellabürint, Amesi tuba jne), mis panevad proovile nii meie meeled kui taju;
 • teadusteater „Aju paljaks!“.

Seotud õppeained: bioloogia, inimeseõpetus, läbi erinevate saaliülesannete ka loodusõpetus, füüsika, kunstiõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Infovahetus väliskeskkonnaga, talitluste regulatsioon (bioloogia)
 • Läbi heade ja halbade soojusjuhtide (millistena neid tajume) on seos loodusõpetusega, naelavoodil pikutamise ülesanne seostub rõhu mõistega (füüsika) ning perspektiiviülesanne seostub kunstiõpetusega.
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)ÕPPEPÄEV: TERVIS JA TOITUMINE

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • koogikeemia töötuba, kus läheneme koogiküpsetamisele teaduslikult ning juttu tuleb koogi koostisosadest ja nende rollist inimese kehas;
 • uurimusülesanded saalides (kuni 5-liikmelistes rühmades);
 • laboratoorne töö, kus uurime lahkamise teel lähemalt seaneeru.

Seotud õppeained: bioloogia, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Organismi energiavajadust mõjutavad tegurid. Tervislik toitumine, üle- ja alakaalulisuse põhjused ning tagajärjed. Neerude üldine tööpõhimõte vere püsiva koostise tagamisel (bioloogia).
 • Toit ja toitumine (käsitöö ja kodundus). Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Toiduallergia ja toidutalumatus. 
 • Toidu valmistamine (käsitöö ja kodundus). Kuumtöötlemise viisid. Kergitusained.
 • Teaduslik meetod. Uurimuse etapid (loodusõpetus).
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)


Lisainfo ja registreerimine
 • AHHAA-õppe broneerimiseks palume võtta ühendust aadressil oppetellimused@ahhaa.ee või telefoninumbril 5749 4878.
 • Õppepäeva palume broneerida vähemalt üks kuu enne soovitud aega.
 • Minimaalne grupi suurus on 12 last.
 • Õppepäeva alguskellaajaks on võimalik valida 9.30 (lõppaeg 13.30), 10.20 (lõppaeg 14.20). Õppepäeva algusesse on arvestatud ajavaru riietumiseks ja tualeti kasutamiseks, lõppaeg on õppepäeva kokkuvõtte lõppemise aeg.
 • 6.-9. klassi õppepäev kestab ligikaudu 4 tundi, mille jooksul on pooletunnine söögi- ja puhkepaus (söögipakid võib koolist kaasa võtta või tellida toitlustuse kohvikust Newton).
 • Õppepäeval osalejad saavad pärast õppepäeva lõppu jääda iseseisvalt keskust külastama